Diereza

  • W wierszu sylabotonicznym zharmonizowanie zakończenia wyrazu z końcem stopy.
  • Uwypukla monotonię rytmu.
  • Stopami najczęściej wykorzystywanymi przy tworzeniu dierezy są:
    • trochej,
    • amfibrach,
    • peon III.