Dziedzictwo kulturowe regionu, kraju [zakres treściowy]

 • Dziedzictwo kulturowe  to:
  • spuścizna dorobku kulturowego w sferze materialnej i duchowej,
  • stan posiadania.
 • Uwarunkowania historyczne, kultura autonomiczna i zaadaptowana, przekaz pokoleniowy, czyli tzw. łańcuch pokoleniowy.
 • Określony region lub kraj:
  • szczególne wyznaczniki,
  • cechy,
  • specyfika,
  • wartości autonomiczne – historyczne i współczesne,
  • odrębności i podobieństwa do innych,
  • więzi kulturowe z innymi regionami, narodem,
  • dzieje osadnictwa, gospodarki, rolnictwa, hodowli,
  • dzieje kultury w regionie, wpływu kultur sąsiadujących,
  • znani i zapomniani ludzie danej ziemi, znane rody,
  • obraz regiony w indywidualnych przekazach i zbiorowych doświadczeniach,
  • trwałość tradycji, zwyczaje i obrzędy, trwałe i zmienne, jej wpływ na kształtowanie postaw społecznych jednostki.