Elipsa

  • Środek artystyczny.
  • Opuszczenie składnika zdania (wyrazów lub wyrażeń, którego można sie łatwo domyślić w szerszym kontekście.
  • W mowie potocznej jest często stosowana jako skrót myślowy, np. Julka w domu? – zamiast Julka jest w domu?.
  • W języku artystycznym elipsa ma charakter celowego zabiegu dynamizującego wypowiedź.
  • Stanowi ona wygodny sposób zabiegania powtarzaniu tych samych wyrazów w wypowiedzi.
  • W mowie opuszczone wyrazy zastępowane sa pauzą, a w tekście myślnikiem.