Epanadiploza

  • Figura stylistyczna.
  • Polega na powtórzeniu tego samego wyrazu lub zwrotu na początku i na końcu zdania (Wypowiedzenia)
  • Inaczej epanadiplozę nazywa się epanastrofą, prosapodosis, redditio.