Epoka kulturowa

  • Fragment procesu dziejów kultury.
  • Ograniczony  określonymi ramami czasowymi.
  • Ramy czasowe mają mają charakter przybliżony, co niekiedy sprawia trudności przy przypisywaniu dzieł danym epokom.
  • Wyróżnia się określonym układem stylów, prądów estetycznych, form życia kulturalnego.
  • W odniesieniu do literatury używane jest określenie okres literacki.
  • Epoki kulturowe mają  charakter ponadnarodowy.
  • Niekiedy używa się zamiennie terminu formacja kulturowa.