Folklor

Folklor to ludowa twórczość literacka, na która składają się:

 • baśnie, podania i legendy,
 • muzyka taneczna,
 • zwyczaje i obrzędy,
 • wiedza ludowa.

Jako pierwszy terminu folklor użył w 1846 roku W.J. Thomson, określając w ten sposób najstarsze składniki kultury, obejmujące co lud umie, tworzy, pielęgnuje i przekazuje z pokolenia na pokolenie.

Wśród badaczy folkloru w Polsce wymienia się następujące nazwiska:

 • Adam  Czarnocki (Zorian Dołęgi Chodakowski) (18784-1825), polski etnograf, archeolog, historyk i słowianofil, prekursor badań nad Słowiańszczyzną,
 • Żegota Jakub Pauli (18140-1895), historyk, badacz polskiej i słowiańskiej kultury ludowej,
 • Kazimierz Władysław Wójcicki (1807-1879), polski literat i wydawca, historyk Warszawy, zainteresowany kulturą ludową,
 •  Oskar Kolberg (1814-1890), polski etnograf, encyklopedysta, folklorysta i kompozytor, ktory w II połowie XIX wieku rozpoczął pracę nad dziełem opisującym zwyczaje ludowe różnych regionów Polski pt. „Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce”,
 • Jan Aleksander Karłowicz  (1836-1903), etnograf, językoznawca, muzykolog,  zbieracz podań, przysłów i pieśni ludowych, wydawca  Słownika gwar polskich (6 tomów), autor rozpraw z etnografii,
 • Samuel Adalberg (1868 – 1939), historyk, paremiolog, folklorysta, wydawca tekstów staropolskich, zebrał i wydał przysłowia, głownie żydowskie,
 • Stanisław Bronisław Ciszewski (1865-1930), etnograf, kierownik pierwszej polskiej katedry etnologii na Uniwersytecie we Lwowie, autor prac z etnografii i literatury ludowej,
 • Jan Stanisław Bystroń (1892-1964), etnolog i socjolog, autor prac z hist. kultury polskiej, także ludowej, obyczajowości, wychowania.

Polskie regiony folklorystyczne to:

 • Kaszuby,
 • Wielkopolska,
 • Kujawy, Mazowsze,
 • Kurpie,
 • Śląsk,
 • Małopolska,
 • Podhale.

Folkloryzm  to sztuka naśladowania folkloru. Wplatanie elementów folkloru w życie codzienne i sztukę muzyczną, plastyczną. Łączenie np. pop-kultury z folklorem (np. Golec Orkiestra).

Wartość folkloru:

 • stoi na straży twórczości ludowej,
 • przechowuje najpiękniejsze tradycje ludowe,
 • potwierdza mądrość i twórcze uzdolnienia ludu i jego poczucie piękna,
 • jest spadkobiercą tekstów przechowywanych ustnie, stąd różne odmiany.