Formy językowe stosowane w opowiadaniu

Używaj:

  • czasowników obrazujących ruch, działania,
  • różnych form i typów wypowiedzi,
  • słownictwa wartościującego, oceniającego,
  • wyrazów o różnym zabarwieniu uczuciowym,
  • przenośni i porównań, właściwie wplecionych w tekst,
  • słownictwa określającego przynależność samego narratora lub bohaterów opowiadania do określonego środowiska.