Funkcje dzieła literackiego

  • Aspekty dzieła mające spełniać określone potrzeby odbiorców.
  • Są one kształtowane przez wymogi gatunku, prądu lub szkoły oraz indywidualne zamierzenia autora.
  • Charakterystyczne dla wypowiedzi literackiej są funkcje estetyczna i poznawcza, których celem jest wywołanie przeżycia estetycznego i wzbogacenie wiedzy czytelnika o rzeczywistości.
  • Istotna jest również funkcja wychowawcza, kształtująca postawy i zachowania odbiorców.
  • Każda z  funkcji występuje w powiązaniu z innymi, żadna nie realizuje się niezależnie, choć w konkretnym doświadczeniu czytelniczym  jedna z nich może przeważać nad pozostałymi.