Funkcje i zadania szkolnego podręcznika

Funkcje i zadania podręcznika
według W. Okonia według I. Adamek

Funkcje

Funkcja informacyjna

(podręcznik przewodnikiem w poznawaniu świata przez ucznia)

 

Funkcja badawcza

(aktywizacja uczniów do samodzielnego rozwiązywania problemów, stawiania pytań i szukania odpowiedzi, podejmowania badań na skalę własnych możliwości)

Funkcja praktyczna

(przygotowanie uczniów do zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce, w rzeczywistym świecie)

Funkcja samokształceniowa

(rozbudzanie i rozwój zdolności oraz zainteresowań)

Funkcja motywacyjna

(wpływ na rozwój sfery emocjonalno-motywacyjnej ucznia)

Funkcja informacyjna

  (wzbogacenie posiadanego zasobu wiedzy o nowe treści)

Funkcja ćwiczeniowa

(sprawdzenie posiadanych wiadomości i umiejętności)

Zadania
Pomoc w opanowaniu nowych wiadomości z danej dziedziny wiedzy, łącznie z ich uporządkowaniem i utrwalaniem

Kształtowanie nowe i utrwalanie posiadanych umiejętności i nawyków, w tym umiejętności samokształcenia

Całościowe (równocześnie problemowe) przedstawianie zagadnień, nowych treści, kształcenie racjonalnego posługiwania się już zdobytą wiedzą

Wyrabianie nawyku kontroli, oceny i wyników uczenia się

 

 

Ułatwianie zrozumienie przedmiotu, przedstawianych zagadnień, nauka praktycznego ich wykorzystania

Przedstawianie zagadnień z zastosowaniem stopniowania trudności w materiale merytorycznym

Wzbogacanie zasobów ucznia w różnych obszarach poprzez korelację z różnorodnymi treściami, stwarzanie w ten sposób możliwości całościowego uczenia się i poznawania

Zapewnienie uczniowi indywidualnego tempa pracy, dzięki zróżnicowaniu części ćwiczeniowej

Umożliwienie uczniowi materiałów do powtórzeń i utrwaleń omawianego materiału