Funkcje ironii w literaturze

 • W tekstach literackich ironia może pełnić rozmaite funkcje, a zasadniczym celem jej wprowadzenia jest stworzenie dystansu między nadawcą wypowiedzi a jej odbiorcą.
 • Wymienia się funkcje:
  • dydaktyczną, gdzie przy wykorzystaniu ironii piętnowane są pewne zachowania ludzi,
  • dyskursywną,  gdzie ironia pozwala na podjęcie rozmowy lub polemikę z jakąś ideologią lub tradycją,
  • ekspresywną, polegająca na wzmacnianiu emocjonalnej warstwy wypowiedzi,
  • impresywną, gdzie ironię wykorzystuje się do perswazji, a taka wypowiedź stanowi zachętę do określonych działań,
  • retoryczną, która wzmacnia argumentację w trakcie wypowiedzi,
  • ludyczną, spełniającą rolę zabawiacza, rozśmieszacza.
 • Szczególnym rodzajem ironii jest autoironia mogąca być elementem parodii, satyry, sarkazmu i drwiny.