Gatunki i teksty religijne

 • Formy związane z chrześcijańskim życiem religijnym.
 • Pełnią funkcję rytualną, przekazują treści dydaktyczne, kaznodziejskie.
 • Stanowią wzorce do budowania tekstów.

 • Brewiarz, księga liturgiczna księży katolickich, zawiera modlitwy, które odmawiane są w poszczególnych godzinach i dniach roku kościelnego.
 • Bulla, urzędowe pismo papieskie, opatrzone pieczęcią, które dotyczy znaczących spraw życia Kościoła.
 • Encyklika, list papieski skierowany do duchownych i wiernych, dotyczy spraw organizacyjnych, niekiedy wyjaśniający zagadnienia moralne.
 • Homilia, kazanie powiązane z konkretnym ustępem biblijnym, wyjaśniające jego sens wiernym.
 • Katechizm, zwięzłe zasady wiary chrześcijańskie, przeznaczone do nauczania.
 • Kazanie, przemówienie do wiernych, wygłaszane podczas nabożeństwa.
 • Kolęda, pieśń religijna związana z Bożym Narodzeniem.
 • Litania, rodzaj modlitwy błagalnej, skierowanej do Chrystusa, Matki Bożej lub świętych.
 • Modlitwa, inwokacyjna wypowiedź , będąca próbą nawiązania kontaktu z Bogiem.
 • Pastorałka, szczególna odmiana kolędy, mająca formę dialogu między pasterzami, aniołami.
 • Psalm, biblijna podniosła pieśń religijna, zbliżona do hymnu.
 • Psałterz, zbiór psalmów ułożonych w formie modlitewnika.
 • Postylla, książka kazań opatrzonych komentarzami i objaśnieniami tekstów biblijnych.
 • Żywoty świętych, biografie świętych godnych naśladowania.