Geografia językowa

  • Dział nauki zajmujący się badaniem zjawisk językowym w różnych regionach.
  • Prezentowane są one na specjalnych mapach, z których tworzone są atlasy językowe.
  • Atlasy określają zasięg zróżnicowanych zjawisk gramatycznych i leksykalnych na całym terytorium językowym.
  • Przykładem mogą być gwary i przenikanie do różnych regionów.
  • „Mały atlas  gwar polskich” opracowano w latach 1950-1979, w 13 tomach
  • Redaktorami byli K. Nitsch i M. Karaś.
  • Istnieją także „Atlas językowy polskiego Podkarpacia”, „Atlas językowy kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich”, „Atlas gwar mazowieckich” czy „Atlas językowy Śląska”.
  • Badania prowadzone są za pomocą specjalnie opracowanych sondaży diagnostycznych.