Innowacje językowe

  • Innowacja językowa to każdy nowy element językowy, który pojawia się w tekście, normie lub systemie.
  • Jest to po prostu nowy sposób wymawiania np. pewnej głoski  lub połączenia głosek.
  • Inowacją jest także nowy sposób akcentowania wyrazu, albo nowa nowa forma fleksyjna.
  • Za innowacyjne uważa się też  zastosowanie  zasady nieodmienności jakiegoś wyrazu, nowy model słowotwórczy, nowy typ połączenia składniowego, jak i nowy wyraz, znaczenie wyrazu, albo frazeologizmy.
  • Innowacje bywają nieświadomie tworzone, gdy powstają w wyniku nowych skojarzeń językowych, nieraz przejęzyczeń.
  • Są też zabiegiem świadomym, gdy pojawia się konieczność określenia nowego zjawiska.
  • Innowacje  przydatne stosowane są w tekstach.
  • Specjaliści dzielą innowacje na onetyczne, gramatyczne (fleksyjne i składniowe), leksykalne (słowotwórcze, wyrazowe, semantyczne, frazeologiczne), stylistyczne, a także ortograficzne oraz interpunkcyjne.