Interpunkcja

 • Interpunkcja przestankowanie, stawianie znaków przestankowych, ogół znaków przestankowych.
 • Język polski przejął zasady interpunkcji z języka łacińskiego razem z alfabetem.
 • W rękopisach średniowiecznych używano jako znaku interpunkcyjnego – tylko kropki.
 • Dopiero w XVI wieku zaczęto obok kropki stosować przecinek i skośną kreskę, co dało początek dalszemu rozwojowi interpunkcji polskiej.
 • W obowiązującym obecnie systemie interpunkcji polskiej znajdują wyraz takie czynniki, jak Budowa składniowa zdań, treść zdań i wyrażeń niezwiązanych z ich budową, rytmika mowy, ton uczuciowy, potrzeba zewnętrznego wyróżnienia przytaczanych wyrazów oraz starania o przejrzystość i zrozumiałość wypowiedzi.
 • Z wymienionych czynników zasadniczym  dla systemu polskiej interpunkcji jest struktura składniowa zdania, pozostałe czynniki maja mniejsze zastosowanie.

Interpunkcja – zasady przestankowania, ogół znaków pisarskich:

 • kropka [.],
 • przecinek [,],
 • dwukropek [:],
 • średnik [;],
 • pytajnik [?],
 • wykrzyknik [!],
 • wielokropek [],
 • myślnik (pauza) [],
 • nawias (dywiz) [( )],
 • cudzysłów [„”].