Język a inne konwencjonalne systemy komunikatywne

  • Porównanie języka i np. sytemu znaków drogowych uświadamia nam, że słowo „konwencjonalny”, użyte jako określenie każdego z nich, ma w obu przypadkach sens odmienny.
  • Znaki drogowe są rzeczywiście wytworem społecznej umowy, ustaliła je instytucja administracyjna i podała do publicznej wiadomości.
  • Język ludzki nie powstał w takim jednorazowym procesie, jest bowiem wielowiekowego rozwoju, dlatego nazywany jest kodem naturalnym, inne zaś systemy, powstałe w drodze społecznych umów – kodami sztucznymi.
  • Wskazana różnica decyduje też o ich odrębnych właściwościach.
  • Np. liczba składników układu znaków drogowych jest ściśle określona, system taki nazywamy zamkniętym, co nie znaczy że nie można do tego systemu wprowadzać elementów dodatkowych język natomiast stanowi system otwarty, nieustannie uzupełniany nowymi jednostkami.
  • W obu systemach można dodawać nowe składniki, znaki w systemie drogowym są nawet wymienne, mogą być zastąpione innymi, byleby każdą tego rodzaju zmianę wprowadzano do wiadomości publicznych.
  • Wymienność znaków językowych ma inny charakter, nie da się wprowadzić na miejsce jednych – innych znaków w drodze rozporządzenia.
  • Przeobrażenia dokonują się poza kontrolą jednostek mówiących jako zmiany żywiołowe i nieuświadomione.
  • Wielowiekowe  przeobrażenia postaci lub znaczenia składają się na powstanie nowej jakości.
  • Język goruje na d kodami sztucznymi w wielu aspektach.