Język systemem różnych znaków

 • W znaczeniu ogólnym wyraz odnoszący się do czegokolwiek.
 • Znak językowy ma charakter abstrakcyjny i przedstawia się jako dwoisty byt, polegający na ścisłym związku funkcjonalnym pomiędzy określoną postacią dźwiękową (wtórnie też graficzną) a określonym pojęciem.
 • Znak to środek komunikowania się.
 • Postrzega się go także jako wiedzę o fragmencie rzeczywistości lub jej elementu.
 • Język może być zastąpiony częściowo pewnym systemem znaków.
 • System to zbiór elementów uporządkowanych według określonych zasad, dzięki czemu zbiór tworzy zrozumiałą całość.
 • Stanowią one odrębny kod komunikacyjny.
 • Zaliczyć do nich można znaki umowne- symbole (np. znaki drogowe).
 • Symbolami są też pewne gesty zwyczajowe (np. podanie ręki na przywitanie, kir na znak żałoby).
 • Są także symbole konwencjonalne, nie mają żadnych realnych związków (np. sklep „Pod wierzbą”).
 • Wyrazy dźwiękonaśladowcze to także znaki umowne (np. trzask, kukanie).
 • Jednostki języka (znaki) rozpatruje się ze względu na właściwości gramatyczne i znaczenie.
 • Język jest więc tworem abstrakcyjnym, społecznym, ponadindywidualnym  i trwałym, a tekst językowy jest konkretny, nietrwały, jednostkowy i indywidualny.