Językoznawstwo

 • Językoznawstwo to nauka o języku, lingwistyka, której przedmiotem badań jest język, zajmuje się jego budową, funkcjonowaniem i rozwojem.
 • W obszarze obecnego językoznawstwa wyróżniamy dwa obszary:
  • językoznawstwo ogólne, zajmujące się prawami budowy oraz rozwoju wszystkich języków,
  • językoznawstwo szczegółowe, obejmujące wewnętrzną budowę języka (gramatyka, leksykologia), funkcjonowanie języka, rozwój języka z uwzględnieniem jego historii.
 • Działy językoznawstwa zajmujące się językiem to:
  • fonologia, opis fonemów, tj. elementów języka realizowanych przez głoski, dzięki którym możliwe jest odróżnianie od siebie poszczególnych wyrazów i relacji między nimi,
  • morfologia, opisuje odmienne części mowy (fleksja) i sposoby tworzenia wyrazów (słowotwórstwo),
  • leksyka, zbiór wszystkich wyrazów funkcjonujących w danym języku,
  • składnia, badająca budowę wypowiedzeń.
 • Elementy języka łączą się ze sobą:
  • fonemy wiążą się w morfemy,
  • morfemy stanowią składniki wyrazów,
  • wyrazy układają się w grupy (np. podmiotu czy orzeczenia),
  • z grup wyrazów powstają zdania,
  • zdania pojedyncze mogą łączyć się w zdania złożone,
  • ciągi zdań tworzą tekst.