Językoznawstwo

Językoznawstwo to nauka o języku, lingwistyka, której przedmiotem badań jest język, zajmuje się jego budową, funkcjonowaniem i rozwojem.

W obszarze obecnego językoznawstwa wyróżniamy dwa obszary:

  • językoznawstwo ogólne, zajmujące się prawami budowy oraz rozwoju wszystkich języków,
  • językoznawstwo szczegółowe, obejmujące wewnętrzną budowę języka (gramatyka, leksykologia), funkcjonowanie języka, rozwój języka z uwzględnieniem jego historii.