Katalog uniwersalnych i ponadczasowych myśli M. Grzegorzewskiej

Radość z wyników choćby najdrobniejszych, ale dobrych w pracy, radość realizowania jakiejś myśli swojej, radość budzenia inicjatywy i zapału innych, radość życzliwej i skutecznej pomocy w procesie wrastania wychowanków w kulturę, w zdobywanie wiedzy, pogłębianie się, słowem stawanie się Człowiekiem wyjaśnia wartość życia własnego[1]

Wartość pracy nauczyciela zależy nie tylko od wykształcenia i warunków jego pracy[2]

W wychowaniu i nauczaniu dziecka musisz się z domem sprzymierzyć, musisz się z nim na tle tych zagadnień związać życzliwą i przyjazną współpracą[3]

Tylko wtedy poznasz dobrze dziecko, gdy poznasz wszystkie warunki jego życia[4]

Dobroć jest jedną z podstawowych właściwości dobrego nauczyciela – wychowawcy[5]

Życzliwość i dobroć dla człowieka – dla ludzi – budzi odzew dobroci i wskazuje drogę do człowieka[6]

Jakie to ważne, żeby każdy nauczyciel, tak jak może i tak jak zdoła, wychowywał czynną dobroć w człowieku[7]

We wszystkich dziedzinach życia decydującą rolę odgrywa  człowiek i dlatego też troska o wartości człowieka jest najważniejszym zagadnieniem[8]

Zasadniczym zadaniem winna być troska o człowieka, o pełnię jego rozwoju, uznanie jednostki, wiara w człowieka, poszanowanie dla niego i rozwoju jego człowieczeństwa[9]

Jeśli się człowiek chce istotnie uczyć, rozwijać, to wszystkie drogi wiodące ku temu są dobre.[10]

Jeśli chcesz wejść w nasze szeregi, walczyć o Człowieka i jego wartości moralne – musisz być sam bogaty wewnętrznie i musisz po to bogactwo sięgać wszędzie i zawsze.[11]

Nauczyciel polski miał zawsze chlubną kartę dziejów swoich   w  walce o wolność kraju, i w walce o szkołę demokratyczną i w walce o wolność człowieka.[12]

Prawdziwie wartościowym pracownikiem jest ten, kto się całe życie uczy.[13]

Jeśli się rozumie doniosłą wagę swojej pracy, a przez nią całego swego zawodu, wtedy się łatwiej, celowo i dobrze pracuje”[14]

 

[1]M. Grzegorzewska, Listy do młodego nauczyciela, Wyd. WSiP, Warszawa 1957, s. .31.

[2]  Tamże, s. 39.

[3]  Tamże, s. 41.

[4]  Tamże , s. 43.

[5]  Tamże, s. 43.

[6]  Tamże, s. 44.

[7]  Tamże, s. 45.

[8]  Tamże, s. 46.

[9]  Tamże, s. 49.

[10]  Tamże, s. 51.

[11]  Tamże, s. 53.

[12]  Tamże, s. 56.

[13] Tamże, s. 53.

[14] Tamże, s. 30.

Maria B.