Kategorie rzeczowników

  • Rzeczowniki żywotne – nazwy osób i zwierząt,
  • Rzeczowniki nieżywotne – nazwy, które nie dotyczą istot żywych,
  • Rzeczowniki osobowe – tylko nazwy osób,
  • rzeczowniki nieosobowe – wszystkie inne nazwy poza nazwami osób,
  • Rzeczowniki własne – imiona nazwiska, nazwy geograficzne (te, ktore piszemy wielką literą),
  • Rzeczowniki pospolite – wszystkie rzeczowniki (ich nazwy) pisane małą litera i niebędące nazwami własnymi,
  • Rzeczowniki konkretne – nazwy przedmiotów materialnych, mające odpowiedniki w realu (desygnaty),,
  • Rzeczowniki abstrakcyjne – nazwy emocji, uczuć pojęć.