Kazanie

Kazanie – utwór epicki, przemówienie religijne, w którym poruszane są zagadnienia moralne, podstawy wiary.

Jego zadaniem jest  nauczanie i przekazanie treści religijnych.

Zaliczane jest do gatunku wypowiedzi perswazyjnych.

Bywa komentarzem do określonego fragmentu Biblii lub nauk moralnych.

Sztuka tworzenia i wygłaszania kazań doprowadziła do wytworzenia różnych form wypowiedzi i środków artystycznych,  stąd kazania sytuuje się blisko retoryki, czyli nauki pięknego mówienia.

Wiele kazań ma znaczną wartość artystyczną, zawiera bowiem wiele środków artystycznych, poetyckich.

Przykłady:

  • Kazania gnieźnieńskie.
  • Kazania świętokrzyskie.
  • Kazania na niedzielę i święta, P. Skargi.
  • Kazania przygodne, P. Skargi.

W katolicyzmie i protestantyzmie rodzaj niezbędnej wypowiedzi kapłana podczas mszy lub innej uroczystości religijnej.