Kaznodziejstwo w średniowieczu

 • Kaznodziejstwo, to wpajanie innym sposobu pojmowania i praktykowania wiary,
 • Uprawiane jest w Polsce od „zarania dziejów”.
 • Już w połowie X wieku wygłaszano kazania  w języku rodzimym – „słowiańskim”dla plemion nadodrzańskich,
 • Dotyczyły one nauki przykazań, od tego pochodzi nazwa kaznodziejów, czyli „głosicieli kaźni”),
 • W kazaniach były także nagany błędów pogańskich oraz zachęty do gorliwej służby Kościołowi i władcy,
 • Wygłaszano je przede wszystkim w dużych ośrodkach, w miejscowościach mniejszych zdarzało się to jedynie sporadycznie,
 • Rzadko tej spisywano te wystąpienia.

 • Wiek XIII przyniósł szereg zmian w tym zakresie,
 • Wówczas już w chrześcijaństwie zachodnim ustalony został porządek kazań w obrębie roku kościelnego,
 • Kazania zyskiwały na swej formie, coraz częściej nadawano im cechy sztuki retorycznej,
 • „Ars praedicandi” wymagała, by kazania miały  logiczną strukturę i efekty retoryczne,
 • Szczególną uwagę odgrywały składniki prozy rytmicznej i rymowanej.

 • Treść dostosowywano do słuchaczy, ich poziomu intelektualnego,
 • Wykształconym proponowano rozumowanie abstrakcyjne i alegoryczne, ludowi przytaczano przykłady z życia codziennego,
 • Wykorzystywano bardzo często anegdotę, baśń i bajkę,
 • Rozpowszechnienie kazań szło tropem zakonów, tzw. żebraczych: franciszkanów i dominikanów,
 • W Polsce – dominikanie działali od 1222 roku w Krakowie, potem na Śląsku, Mazowszu, Pomorzu i na Rusi,
 • Franciszkanie pojawili się w Polsce najpierw we Wrocławiu i Krakowie, następnie w innych grodach Śląska, Małopolski i Wielkopolski oraz na Pomorzu.