Liczebniki [budowa liczebników prostych]

  • Do liczebników prostych zaliczamy liczebniki główne, które nie mają formantów przyrostkowych.
  • Mają natomiast formy fleksyjne rzeczowników (np. pięć – jak sieć, sto – jak miasto , tysiąc – jak miesiąc).
  • Prostymi liczebnikami są też liczebniki dwanaście, siedemnaście, trzydzieści, chociaż można w nich wyróżnić dwa człony (pierwszy: dwa-, siedem-, trzy-) oraz drugi )-naście, -dzieści).
  • Świadczy to, że historycznie były zestawieniami, ale uległy uproszczeniu.