Literatura współczesna [piśmiennictwo]

LITERATURA WSPÓŁCZESNA:

Antologie:

 1. E. Balcerzan, Poezja w latach 1939 – 1965, Warszawa 1982.
 2. E. Balcerzan, Poezja polska w latach 1939 – 1965, Warszawa 1988.

Opracowania:

 1. L. M. Bartelski, Genealogia ocalonych. Szkice o latach 1939 – 1944, Kraków 1974.
 2. Świadectwa i powroty nieludzkiego czasu, pod red. J. Święcha, Lublin 1990.
 3. J. Święch, Literatura w latach II wojny światowej, Warszawa 1997.
 4. J. Wróbel, Tematy żydowskie w prozie polskiej 1939 – 1987, Kraków 1991.
 5. A. Brodzka, Literatura polska 1918 – 1975, Warszawa 1975.
 6. P. Czapliński, P. Śliwiński, Literatura polska 1976 – 1998. Przewodnik po prozie i poezji, Kraków 1999.
 7. P.Kuncewicz, Poezja polska od 1956 roku, Warszawa 1993.
 8. Literatura wobec wojny i okupacji, pod red. M Głowińskiego i J. Sławińskiego, Wrocław 1976.
 9. Sporne postaci polskiej literatury współczesnej, pod red. A. Brodzkiej, Warszawa 1994.
 10. Sporne sprawy polskiej literatury współczesnej (po 1975), pod red. A. Brodzkiej i L. Burskiej, Warszawa 1998.
 11. M. Stala, Druga strona. Notatki o poezji współczesnej, Kraków 1998.
 12. B. Szpytma, Poezja współczesna, Warszawa 1995.
 13. J. Święch, Wstęp do: K.K. Baczyński Wybór poezji, Wrocław 1989
 14. J. Skawiński, Zbigniew Herbert Tren Fortynbrasa [w:] Czytamy utwory współczesne, Warszawa 1967.
 15. E. Balcerzan, W szkole świata (o poezji W. Szymborskiej), „Teksty Drugie”1991 nr 4.
 16. S. Barańczak, Przed i po. Szkice o poezji krajowej, Londyn 1988.
 17. T. Polandowski, Wierszami mówię o Bogu (o poezji T. Twardowskiego), „Akcent” 1984 nr 1.
 18. G. Herling – Grudziński, Godzina cieni. Eseje (o lit. łagrowej), Kraków 1991.
 19. M. Danielewicz – Zielińska, Szkice o literaturze emigracyjnej, Paryż 1978.
 20. J. Stempowski, Klimat życia i klimat literatury, Warszawa 1988, t. 2, s. 181 – 184.
 21. H. Zaworska, „Medaliony” Zofii Nałkowskiej, Warszawa 1965.
 22. A. Werner, Zwyczajna apokalipsa, Warszawa 1971.
 23. A. Steinsbergowa, Widziane z ławy obrończej, Paryż 1977.
 24. M. Zieliński, Finał „Początku”, „Tygodnik Solidarność” 1989, nr 31.
 25. D. Pawelec, „Zniewolony umysł” jako parabola, „Res Publica” 1986, nr 6.
 26. Cz. Miłosz, Ogród nauk, Lublin 1986.
 27. S. Nowicki, Pół wieku czyśćca, Warszawa 1986 lub Londyn 1986.
 28. J. Kott, Rodzina Mrożka, „Dialog” 1965, nr 4.
 29. S. Stabro, Legenda i twórczość Marka Hłaski, Wrocław 1985.
 30. S. Gąsowski, Współcześni dramatopisarze polscy, Warszawa 1979.
 31. J. Maciejewski, Poeta moralnej odpowiedzialności (o poezji Zbigniewa Herberta) [w:] Lektury i problemy, Warszawa 1976.
 32. B. Carpenter, Czesław Miłosz i Zbigniew Herbert: poeta wygnania i poeta powrtu [w:] Literatura polska na obczyźnie, pod red. Józefa Bujnowskiego, Londyn 1985.
 33. E. Wiegandt, „Dzień na Harmenzach” Tadeusza Borowskiego [w:] Nowela, opowiadanie, gawęda. Interpretacje, Warszawa 1979.
 34. J. Chojka, Dramaturgia Sławomira Mrożka, Gdańsk 1994.