Neologizmy

Neologizm (z greckiego: neos = nowy + logos = słowo) to wyraz, wyrażenie, forma gramatyczna, znaczenie, konstrukcja składniowa nowo utworzona w danym języku.

Neologizmy tworzy się głównie z konieczności nazwania nowych przedmiotów i pojęć.

Rozróżniamy neologizmy:

  • frazeologiczne,
  • słowotwórcze,
  • poetyckie,
  • zapożyczone,
  • słownikowe.

Neologizmy poetyckie (artystyczne) tworzone są dla potrzeb konkretnego utworu jako środki artystyczne.