Norma estetyczna

  • Historycznie zmienna zasada, wskazująca dany obiekt jako prawdziwe dzieło sztuki.
  • Najczęściej tworzą ją skodyfikowane zbiory pewnych prawideł (zasad).
  • Przykładem mogą być renesansowe traktaty o malarstwie, klasycystyczne „sztuki poetyckie”.
  • Wartość estetyczną  danego dzieła  określa się na podstawie zgodności z obowiązującą poetyką.
  • Norma estetyczna uznawana jest za źródło wartości estetycznych konkretnego dzieła.
  • Wyróżnia się różne typy, np. norma estetyczna literacka, stylistyczna, kompozycyjna.