Norma językowa

  • Zasób środków językowych, zbiór wszystkich elementów językowych.
  • Składają się na nie: wyrazy, formy gramatyczne, konstrukcje składniowe używane w społeczeństwie w określonym czasie.
  • Realizowane sa zgodnie z regułami, np. fonologii, morfologii, składni, ortografii.
  • Opiera się na zwyczaju językowym wykształconych warstw społeczeństwa.
  • Stanowi pewien wzorzec i kryterium poprawności języka.
  • Obejmuje też pewne wyjątki, będące pozostałościami dawnych sposobów tworzenia form.
  • Zmienia się z biegiem czasu.
  • Podstawowym warunkiem poprawności językowej jest znajomość normy respektowana także w języku literackim.
  • Reguły te weryfikowane są w praktyce, zwyczajowo uznawane przez społeczeństwo i skodyfikowane w słownikach.