O agresji i przemocy słów kilka

Jedną ze współczesnych patologii społecznych jest, przenikająca coraz bardziej do codziennego życia, agresja i przemoc. Skala zjawiska i jego drastyczne przejawy sprawiły, że o agresji i przemocy mówi się coraz częściej w środkach masowego przekazu.

Agresja wśród młodzieży, jest zjawiskiem bardzo powszechnym we współczesnym świecie. Spowodowane jest to wieloma przyczynami. Należą do nich między innymi: czynniki biologiczne tkwiące w samym dziecku, częste stosowanie przemocy przez osoby z najbliższego otoczenia danej jednostki oraz nadużywanie kary jako środka wychowawczego. Również szkoła jako placówka edukacyjno-wychowawcza może stać się przyczynkiem do rozwoju postawy agresywnej wśród dzieci i młodzieży. Jest to miejsce, w którym dziecko uczy się, nabywa nowe doświadczenia, kształtuje swoje relacje z otoczeniem. Jest to również miejsce, w którym można zaobserwować szereg negatywnych zjawisk. Zjawiska te można byłoby szeroko określić mianem przemocy i agresji.

Szkoła jest miejscem, w którym dochodzi do licznych, dotkliwych, często drastycznych, zdarzeń z udziałem dzieci. Przyjmują one role zarówno ofiar, jak i agresorów.  Nikt nie ma wątpliwości, że przeciwdziałanie temu problemowi stało się wyzwaniem dla wszystkich dorosłych, którym zależy na prawidłowym funkcjonowaniu dzieci  i  młodzieży.

Często rodzice i nauczyciele mierząc się z przemocą mogą odczuwać bezradność, czasem nawet gniew czy złość. Są to naturalne reakcje na ten trudny problem. Wymaga on od dorosłych podejmowania dodatkowych wysiłków. W takich sytuacjach pomocna okazuje się wiedza o tym zjawisku. Należy zrozumieć czym jest agresja i  przemoc, poznać przyczyny takich zachowań u dzieci, łatwiej wtedy będzie poszukać sposobów zapobiegania i przeciwdziałania.

Działania zmierzające do ochrony dzieci i młodzieży przed agresją i przemocą należy rozpocząć od edukacji na ten temat rodziców i nauczycieli. Kolejnym etapem powinno być objęcie oddziaływaniami profilaktycznymi samych dzieci.

Kama K.