Odmiany języka ogólnopolskiego

Odmianami języka ogólnopolskiego są:

  • dialekty, czyli regionalne odmiany języka, które różnią się miedzy sobą cechami fonetycznymi, składniowymi i słownikowymi,
  • gwary ludowe, które wyodrębniły się z poszczególnych dialektów na pewnym obszarze terytorialnym (np. ośrodek administracyjny czy gospodarczy),
  • środowiskowe odmiany języka ludzi związanych wspólnych zawodem czy zainteresowaniami.

Ze względu na sposób użycia wyodrębniamy dwie następujące odmiany języka:

  • odmiana pisana, czyli tzw. język literacki, wymagający jasności, precyzji, starannego doboru słownictwa i poprawnej składni,
  • odmiana mówiona, czyli język potoczny, wspomagany mimiką, gestykulacją, będącymi pozasłownymi środkami wyrazu i reakcją odbiorcy, który może wyrazić zdziwienie, aprobatę lub zaprzeczenie.