Okolicznik – drugorzędna część zdania

 

Okoliczniki sa najczęściej określeniami czasowników, rzadziej przymiotników lub przysłówków.

 

WYRÓŻNIAMY:

 • okoliczniki miejsca (gdzie?, skąd?, dokąd?, którędy?), Urodził się w Kielcach.
 • okoliczniki czasu (kiedy?, jak często?, jak długo?, odkąd?), Przyjadę jutro.
 • okoliczniki sposobu (ja?, w jaki sposób?), Piszę wyraźnie.
 • okoliczniki przyczyny (dlaczego?, z jakiego powodu?, z jakiej przyczyny?),  Z powodu huraganu nie opuściliśmy schronu.
 • okoliczniki celu (po co?, w jakim celu?), Idę do sklepu po pieczywo.
 • okoliczniki warunku (pod jakim warunkiem?, w jakich warunkach?), W razie deszczu włożę kurtkę.
 • okoliczniki przyzwolenia (pomimo co?) Mimo problemów zdrowotnych, pracował nadal.
 • okoliczniki stopnia i miary (jak bardzo?, w jakim stopniu?, o ile?, ile razy? jak?). Wyglądała wyjątkowo pięknie.

W funkcji okoliczników występują:

 • Przysłówki i zaimki przysłowne, np. Trochę przytyłem. Tu i tam rosły wrzosy.
 • Wyrażenia przyimkowe, np. Wróć do domu.
 • Bezokoliczniki, np. Przyszedłem prosić na dyskotekę.
 • Rzeczowniki w znaczeniu przysłówków, np. Rankiem rozpogodziło się.
 • Imiesłowy przysłówkowe, np. Szedł kulejąc.