Przydawka – słów kilka o tym atrybucie

Przydawka (zwana również atrybutem) jest określeniem każdego rzeczownika w zdaniu, bez względu na to jaką funkcję pełni on w zdaniu.

  • przydawka wyrażona przymiotnikiem, zaimkiem przymiotnym, liczebnikiem lub imiesłowem przymiotnikowym nazywa się przydawką przymiotną, np. ciekawy spektakl, pierwszy rok, moja mama, świecąca choinka.
  • przydawka wyrażona za pomocą rzeczownika w tym samym przypadku, co wyraz przez nią określany, nazywa się przydawką rzeczowną, np. miasto Kielce.
  • przydawka dopełniaczowa wyrażona jest przez rzeczownik w dopełniaczu , np. brat Magdy, mury pałacu.
  • funkcję przydawki moze pełnić rzeczownik z przyimkiem, np. blat z drewna, klucz do klasy, taką przydawkę nazywamy przyimkową.
  • przydawka dopełnieniowa występuje tylko z rzeczownikami utworzonymi od czasowników,  zachowuje się też jak dopełnienie, np.  rzut  oszczepem (bo rzucamy oszczepem).
  • przydawka okolicznikowa, występuje tylko z rzeczownikami utworzonymi od czasowników, zachowuje się jak okolicznik, np. wyprawa w góry (bo idziemy w góry).