Okres warunkowy

  • Typ konstrukcji składniowej zdania złożonego.
  • Składa się z co najmniej 2 zdań, z których jedno wyraża warunek (zawiera zwykle słowo jeśli lub jeżeli).
  • Drugie zdanie zawiera informację o tym, co się stanie (lub mogłoby się stać), gdy warunek zostanie spełniony.