Opis sytuacji

OPIS SYTUACJI – przedstawienie zespołu okoliczności, w których ktoś się znaj-duje lub w jakich ma miejsce jakieś zdarzenie. Okoliczności te zachodzą w tej samej lub prawie tej samej chwili. Narrator zajmuje pozycję obserwatora i przed-stawia to, co się wokół niego dzieje. Przekazuje też informacje o wyglądzie osób, przedmiotów i otoczenia – stanowią one tło dziania się.

‐ TREŚĆ:
– Obecność elementów dynamicznych – „dziania się” i statycznych – tła, scene-rii itd.
– Zachowanie jedności miejsca i czasu (okoliczności zdarzenia zachodzą
w tym samym miejscu i w tej samej – lub prawie tej samej – chwili)

KOMPOZYCJA:
-Wprowadzenie
-Przedstawienie zdarzenia głównego
-Przedstawienie zdarzeń towarzyszących
-Zakończenie

JĘZYK:
-Podkreślenie dynamiczności akcji przez zastosowanie: czasowników oznacza-jących czynności, rzeczowników oznaczających czynności i imiesłowów przy-miotnikowych czynnych.
-Podkreślenie dynamiczności akcji przez zastosowanie czasu teraźniejszego
-Stosowanie słownictwa oznaczającego stosunki przestrzenne i czasowe (oko-liczników miejsca, czasu, sposobu, przyczyny)
-Stosowanie przy prezentacji elementów tła środków językowych charaktery-stycznych dla opisu krajobrazu.
-Urozmaicenie warstwy językowej przez wprowadzenie wyrażeń o charakterze przenośnym i porównawczym.
-Zastosowanie (w celu osiągnięcia jedności miejsca i czasu) zdań pojedynczych, złożonych współrzędnie (łącznych), imiesłowowych równoważników zdań
-Urozmaicenie składniowe wypowiedzi (stosowanie na przemian wypowiedzeń krótkich i długich, zdań i równoważników, zdań pytających i wykrzyknikowych)