Opis sytuacji

OPIS SYTUACJI – przedstawienie zespołu okoliczności, w których ktoś się znajduje lub w jakich ma miejsce jakieś zdarzenie. Okoliczności te zachodzą w tej samej lub prawie tej samej chwili. Narrator zajmuje pozycję obserwatora i przedstawia to, co się wokół niego dzieje. Przekazuje też informacje o wyglądzie osób, przedmiotów i otoczenia – stanowią one tło dziania się.

  • TREŚĆ:
    – Obecność elementów dynamicznych – „dziania się” i statycznych – tła, scenerii itd.

– Zachowanie jedności miejsca i czasu (okoliczności zdarzenia zachodzą
w tym samym miejscu i w tej samej – lub prawie tej samej – chwili)

KOMPOZYCJA:
-Wprowadzenie
-Przedstawienie zdarzenia głównego

-Przedstawienie zdarzeń towarzyszących

-Zakończenie

JĘZYK:
-Podkreślenie dynamiczności akcji przez zastosowanie: czasowników oznaczających czynności, rzeczowników oznaczających czynności  i imiesłowów przymiotnikowych czynnych.
-Podkreślenie dynamiczności akcji przez zastosowanie czasu teraźniejszego
-Stosowanie słownictwa oznaczającego stosunki przestrzenne i czasowe (okoliczników miejsca, czasu, sposobu, przyczyny)
-Stosowanie przy prezentacji elementów tła środków językowych charakterystycznych dla opisu krajobrazu.
-Urozmaicenie warstwy językowej przez wprowadzenie wyrażeń o charakterze przenośnym i porównawczym.
-Zastosowanie (w celu osiągnięcia jedności miejsca i czasu) zdań pojedynczych, złożonych współrzędnie (łącznych), imiesłowowych równoważników zdań
-Urozmaicenie składniowe wypowiedzi (stosowanie na przemian wypowiedzeń krótkich i długich, zdań i równoważników, zdań pytających i wykrzyknikowych)