Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Kamyk” Kielce

  Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyk” usytuowana jest w Kielcach, przy ulicy Toporowskiego 12. Kieruje nią dyrektor Zofia Wesołowska. Jest to placówka wielofunkcyjna składająca się z placówki socjalizacyjnej dla 28 wychowanków objętych opieką całodobową, placówki wsparcia dziennego – Ogniska Wychowawczego dla 60 dzieci ze środowiska oraz 2 mieszkań chronionych dla 6 usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych.

Zadaniem Domu dla dzieci i mieszkania grupy usamodzielniającej  jest zapewnienie bezpieczeństwa, dbałość o poszanowanie i podtrzymywanie związków emocjonalnych dziecka z rodzicami, rodzeństwem i z innymi osobami zarówno spoza placówki jak i przebywających lub zatrudnionych w placówce, uczenie nawiązywania więzi uczuciowych oraz związków interpersonalnych, stworzenie  dzieciom warunków fizycznego, psychicznego i poznawczego rozwoju, poszanowanie podmiotowości dziecka, wysłuchiwanie jego zdania i w miarę możliwości uwzględnianie jego wniosków we wszystkich dotyczących go sprawach oraz informowanie go o podejmowanych wobec niego działaniach. Wśród zadań wymienia się także uczenie poszanowania tradycji, ciągłości kulturowej, organizowania czasu wolnego, w tym uczestniczenie w zajęciach kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych, uczenie planowania i organizowanie codziennych zajęć stosownie do wieku dziecka, kształtowanie nawyków prozdrowotnych oraz przygotowywanie podopiecznych do podejmowania odpowiedzialności za własne postępowanie oraz uczenie samodzielności w życiu.

Ognisko Wychowawcze jak placówka wsparcia dziennego ma na celu wspierać rodzinę w sprawowaniu jej podstawowych funkcji, zapewnić pomoc rodzinie i dzieciom sprawiającym problemy wychowawcze i dydaktyczne, współpracować ze szkołą, ośrodkiem pomocy społecznej, sądem i innymi instytucjami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Zadaniem Ogniska Wychowawczego jest praca z rodziną, pomoc dzieciom  w nauce i wyrównywanie szans edukacyjnych, organizowanie czasu wolnego, zabaw i zajęć sportowych, rozwój zainteresowań dzieci, organizowanie zabaw i zajęć sportowych, jak również zapewnienie uczestnikom zajęć jednego posiłku.

Mieszkania chronione mają na celu minimalizowanie prawdopodobnych negatywnych skutków powrotu do środowiska patogennego,  pomoc w integracji ze środowiskiem osób dorosłych opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze oraz przygotowywanie osób dorosłych opuszczających placówki opiekuńczo–wychowawcze i rodziny zastępcze do samodzielnego życia w środowisku przy odpowiednim wsparciu pracownika socjalnego[1].

[1] Regulamin Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 1 im. A. Kamińskiego „Kamyk”, Kielce 2006, rozdział II.