Podobieństwo [synonimy]

  • Analogia.
  • Zgodność.
  • Paralelizm.
  • Powinowactwo.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]