Podział literatury pozytywistycznej

 • Najprościej literaturę pozytywizmu podzielić na:
  • publicystykę,
  • literaturę piękną (proza, poezja i dramat).
 • Publicystyka to przede wszystkim:
  • dzienniki, np.
   • „Gazeta Polska”,
   • „Gazeta Warszawska”,
   • Kurier Codzienny”,
   • „Kurier Warszawski”,
   • „Nowiny”,
   • „Słowo”,
  •  tygodniki, np.
   • „Bluszcz”,
   • „Głos”,
   • „Przegląd Tygodniowy”,
   • „Tygodnik Ilustrowany”,
  • dwutygodniki, np.
   • „Niwa”,
  • miesięczniki, np.
   • „Ateneum”.
 • Podstawowymi formami publicystycznymi były:
  • felieton,
  • reportaż.
 • Najważniejsi felietoniści pozytywizmu to:
  • Jan Lam,
  • Bolesław Prus,
  • Aleksander Świętochowski,
  • Henryk Sienkiewicz.
 • Felieton pojawił się w Polsce w XVIII wieku i miał informować odbiorców o wydarzeniach z dziedziny kultury, obyczaju, polityki i spraw społecznych. Głównym zadaniem felietonu była interpretacja określonych zjawisk, mająca charakter dydaktyczny (pouczający) oraz ludyczny (zabawowy). Autor felietonu nawiązywał kontakt z czytelnikiem, zwracał się do niego z pytaniami lub uwagami własnymi, np. Bolesław Prus w swoich „Kronikach tygodniowych”.
 • Reportaż miał formę sprawozdawczą i służył głownie przekazywaniu faktów. Mistrzem reportażu był Henryk Sienkiewicz  i jego „Listy z Ameryki”.
 • Często zdarzało się, że w obrębie jednego artykułu prasowego reportaż przeplatał się z felietonem.