Pozytywizm [idee epoki]

DARWINIZM

 • Rewolucyjna koncepcja istnienia i rozwoju życia.
 • Dotyczy naturalnego doboru płciowego.

EWOLUCJONIZM

 • Teoria zbudowana na podstawie darwinizmu.
 • Drugie znaczenie to pogląd oparty na przeświadczeniu o prawdziwości tej teorii.

ORGANICYZM

 • Teoria Spencera uznająca społeczeństwo za roedzauj organizmu.
 • Stanowił interpretację procesów społecznych.

MATERIALIZM HISTORYCZNY

 • Teoria , myśl filozoficzna Karola Marksa (kontynuatora myśli Hegla).
 • Głosił przekonanie, że losy świata są wynikiem rozwoju materialnych form i warunków życia ludzkiego i zależą jedynie od tych form.
 • Stworzył na tej podstawie utopijny obraz przyszłych społeczeństw, gdzie wszyscy ludzie są wolni, dzielą się owocami swej pracy,m nikt nie czerpie zysków, a wszyscy mają zaspokojone własne potrzeby.
 • Marksizm  był inspiracją dla ruchów lewicowych, w tym socjalizmu, propagującego równość wszystkich obywateli.

ATEIZM

 • Przekonanie o nieistnieniu Boga ani innych bytów metafizycznych.
 • Brak wiary w istnienie jednego bądź wielu bogów.
 • Odrzucenie teizmu.

AGNOSTYCYZM

 • Nurt podkreślający konieczność zachowania dystansu wobec spraw religijnych.
 • Pogląd, według którego obecnie niemożliwe jest całkowite poznanie rzeczywistości.
 • Prawdziwe poznanie  rzeczywistości dotyczy rzeczy dostępnych tylko zmysłom.