Rada Języka Polskiego

Przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk działa od 1996 roku Rada Języka Polskiego.

Jej zadanie polega na opiniowaniu różnych spraw dotyczących używania języka polskiego w komunikacji publicznej.

Warto wskazać, przynajmniej niektóre zadania szczegółowe, tak więc Rada ustala zasady ortografii i interpunkcji, rozstrzyga wątpliwości językowe, opiniuje nazwy i upowszechnia wiedzę o języku polskim, jego odmianach i  normach, opiniuje wydawnictwa naukowe i wydaje własne publikacje.

Rada Języka Polskiego współpracuje z wieloma instytucjami, jej skład zmienia się co 4 lata, a sprawozdanie ze swojej pracy i ochronie języka polskiego przedstawia posłom i senatorom co dwa lata.

Więcej przeczytacie na stronie: http://www.rjp.pan.pl/

Pamiętajcie też, że istnieje ważny dokument:

U S T A W A z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim,
Dz.U. 1999 Nr 90 poz. 999 ze zmianami, Dz. U. 2018, poz. 931, 1669.