Relacyjny obraz rodzin uczniów w świetle analizy indywidualnych przypadków

Każda rodzina ma swoisty układ więzi wewnętrznych. Są one bardzo złożone zarówno w treści, jak i swym przebiegu i nie stanowią stałego układu stosunków. Wyznaczają je nie tylko indywidualne cechy poszczególnych członków rodziny, ale także role społeczne, jakie mają oni w rodzinie i poza nią.

Problemem rodzin uczniów przedstawionych jako indywidualne przypadki jest pewna niewydolność wychowawcza. W opinii nauczycieli rodzice prezentują zróżnicowane postawy, często przeciwstawne, ale charakteryzujące się bezradnością, brakiem zainteresowania rozwojem dziecka, jego osiągnięciami, sukcesami, niekonsekwentnym wprowadzaniu i przestrzeganiu wymagań, manipulacją jego uczuciami, zaniedbywaniu dziecka nie tylko pod względem emocjonalnym, ale także pod względem opieki nad nim.

Analiza struktury rodzin i ich skład osobowy rodzin wskazuje, że są to pełne, w tym 2 wielodzietne.

Bardzo ważnym czynnikiem osiągania sukcesów jest atmosfera w rodzinie. Atmosfera w 4 z nich jest zaburzona, choćby poprzez postawy rodziców. Ponadto w 2 rodzinach wielodzietnych występuje bezrobocie.

Przyczyną niepowodzeń szkolnych jest także alkoholizm, który występuje w 1 z rodzin. Dziecko z takiej rodziny nie ma zaspokojonych podstawowych potrzeb psychofizycznych, a zwłaszcza potrzeby bezpieczeństwa, co też rzutuje na pracę w szkole i osiąganie dobrych wyników.

Poziom wykształcenia stanowi ważny wyznacznik kierunku i poziomu wychowania i rozwoju dzieci oraz aspiracji rodziców. Determinuje wyraźnie i w wysokim stopniu losy dzieci, w badanej grupie znalazły się osoby z wykształceniem zawodowym (7 osób) i średnim, dlatego trudno więc się dziwić niskiemu poziomowi stymulacji rodzicielskiej w zakresie osiągania sukcesów szkolnych.

Ponadto zaledwie  rodzice 2 dzieci systematycznie współpracują z nauczycielem, widać, że chcą pomóc dziecku, szukają specjalistów w tym zakresie i tak traktują nauczyciela, pozostali pojawiają się tylko na prośby lub wezwania nauczyciela, bez własnej  inicjatywy, a taka postawa rzutuje na pewno na osiągnięcia dzieci.

A.G.