„Retoryka” Arystotelesa

  • Utwór powstał w ok. 330 roku p.n.e.
  • Stanowi syntezę wiedzy Greków na temat retoryki.
  • Autor tworząc swe dzieło korzystał z notatek do wykładów o sztuce retorycznej, które wcześniej wykładał w Akademii Platońskiej.
  • Dzieło podzielił na trzy części.
  • I księga to wyjaśnienia definicyjne, gdzie retorykę określił jako umiejętność przekonywania, oddziaływania na odbiorcę za pomocą trafnych argumentów, ponadto stwierdził, że na wybór środków retorycznych ma wpływ charakter mówcy, słuchacze pochodzący z określonej grupy, a także rodzaj mowy.
  • II księga to omówienie psychologii mówcy i słuchacza, opis wpływu różnych uczuć na odbiorców, scharakteryzowanie typów konstrukcji retorycznych.
  • III księga to opis stylu wypowiedzi i potrzeba jego dopasowania do intencji mówcy i poruszanego tematu, określenie części dobrej mowy (wstęp, rozwinięcie, zakończenie).