Rozstrzygnięcia poprawnościowe zwyczajów językowych wg kryterium autorytetu kulturalnego

  • Istotnym momentem w rozstrzygnięciach poprawnościowych języka jest ustalenie , jakie środowisko powołało do życia konkretne słowa, zaaprobowało i używa ich na co dzień.
  • Jeśli jest to warstwa lub grupa społeczna osób cieszących się w społeczeństwie autorytetem, szanse utrwalenia się w języku ogólnym charakterystycznych dla nich środków językowych wydatnie wzrastają.
  • Powołując się na zwyczaj językowy panujący w jakimś środowisku o dużym prestiżu społecznym, operujemy kryterium autorytetu kulturalnego.