Rytmiczność wiersza

  • Rytmiczność wiersza polega na ustabilizowanej powtarzalności pewnych odcinków wypowiedzi.
  • Są one jednakowo ukształtowane pod względem cech językowych.
  • Odcinki te pełnią funkcję jednostek rytmicznych.
  • Za takie jednostki rytmiczne uchodzą głównie wersy, cząstki wyodrębnione jako linijki tekstu.
  • O odmianach wierszowania decyduje: budowa wersów i sposoby komponowania ich w większe zespoły.