Rytmizacja tekstu

  • Porządkowanie tekstu poprzez nadanie mu rytmiczności.
  • Uzyskanie wrażenia rytmu w danym utworze poetyckim,(ale także filmowym czy plastycznym).
  • Polega na regularnej powtarzalności tych samych lub podobnych elementów  w odpowiedniej kolejności czasowej lub przestrzennej.
  • Zabieg najczęściej wykorzystywany w poetyce.
  • Stanowi podstawową cechę różniącą go w sposób zasadniczy od prozy.
  • Wzorzec w wierszu opiera się na jednakowej liczbie sylab, powtarzanych w kolejnych wersach.
  • Funkcję rytmizacją pełni także rym i różne rodzaje powtórzeń, np. anafory czy refreny.
  • Doraźne rytmizacje obejmują powtórzenia wyrazów lub całych grup wyrazowych.