Spójność tekstu

  • Tekst jest spójny, jeśli przedstawione w nim treści są ułożone logicznie i zgodnie z analizowanym tematem.
  • Spójność tekstu zapewniają następujące środki:
    • zaimki i wyrażenia synonimiczne, które pokazują związki logiczne w tekście,
    • spójniki i przysłówki wiążące fragmenty tekstu,
    • wyrazy i połączenia wyrazowe (partykuły) nawiązujące do wcześniej wypowiedzianej myśli.