„Stepy akermańskie” A. Mickiewicza [obrazy poetyckie]

 • Tematem wiersza jest tęsknota za utraconą na zawsze ojczyzną.
 • Podmiot liryczny należy utożsamiać z poetą.
 • Z jego biografii wiadomo o wyroku nakazującym opuszczenie ziem polskich bez prawa powrotu.
 • Poeta odbył podróż na Krym.
 • Owocem był cykl sonetów „Sonety krymskie”, do którego należy ten utwór.
 • Osoba mówiąca występuje w roli wędrowca, pielgrzyma.

 • Otwierający cykl i jednocześnie najsłynniejszy sonet.

 • Stanowi opis okolicy położonej nad Dniestrem, niedaleko Akermanu (dziś Białogród).
 • Pierwotny tytuł „Podróż do Akermanu”.
 • Utwór jest przykładem liryki bezpośredniej.
 • Podmiot liryczny mówi o sobie i swych przeżyciach,
 • Poeta wprowadził określone słownictwo, posłużył się przenośnią, onomatopeją i hiperbolizacją.

Obrazy:

 • Wóz jadący przez step.
 • Zapadający zmrok.
 • Wszechogarniająca cisza.
 • Nasłuchiwanie głosu ojczyzny.