Strukturalizm

 • Kierunek w badaniach literackich ukształtowany w latach 30. XX wieku dzięki pracom przedstawicieli tzw. praskiej szkoły strukturalnej:
  • Jan Mukařovský (1891-1975),
  • Roman Jakobson (1896-19820,
  • Josef Hrabák (1912-1987),
  • Antonín Vodička (1907-1975).
 • Nurt popularny również po wojnie.
 • W Polsce funkcjonował w latach 60. XX wieku.
 • Odmianę strukturalizmu stanowi jego zachodni nurt wiele zawdzięczający etnologicznej refleksji Claude Lévi-Straussa (1908-2009).
 • We Francji najciekawszym przedstawicielem strukturalizmu był Roland Barthes (1915-1980).
 • Strukturaliści wypracowali swą teorię dzieła literackiego w nawiązaniu do formalizmu (zwłaszcza rosyjskiej szkoły formalnej).
 • W ślad za formalistami uważali dzieło literackie za twór głównie językowy, realizujący funkcję estetyczną.
 • Dostrzegali także szereg innych cech dzieła.
 • Pewien uniwersalizm strukturalizmu polega  na kompromisie pomiędzy uznaniem swoistości dzieła literackiego a dostrzeganiem  powiązań z tradycją literacką, historią, życiem społecznym.
 • Strukturalizm widzi utwór literacki jako wynik procesu historycznoliterackiego, zaś jego strukturę rozpatruje na tle struktur wyższego rzędu.
 • Strukturalizm był swego czasu najpopularniejszym kierunkiem w literaturoznawstwie europejskim.