Sytuacja liryczna i jej rodzaje

 • Podmiot liryczny jest czynnikiem ograniczającym całość wypowiedzi.
  • Jego istnienie musi być w jakiś sposób umotywowane.
  • Motywacja istnienia podmiotu jest najczęściej związana z jego funkcjami konstrukcyjnymi.
  • Zostaje powiązany z jakąś sytuacją, w której realizuje się jego wypowiedź.
  • To właśnie sytuacja liryczna.
 • Utwory liryczne można klasyfikować w aspekcie widzenia w nich sytuacji lirycznej:
  • sytuacja wyznania, występuje w utworach z kręgu liryki bezpośredniej, realizuje się w konstrukcji językowej monologu,
  • sytuacja narracyjna, tym różni się od epickiej, że wyczuwa się poza nią, wyraźnie zaznaczoną obecność podmiotu lirycznego,
  • sytuacja dramatyczna, charakteryzuje się użyciem językowych form dialogu.
 • Występuje czas teraźniejszy, który jest wyróżnikiem liryki.
 • Utwór poetycki jest nową rzeczywistością, rządzącą się odmiennymi prawami niż rzeczywistość realnego świata.