Tetmajer i Kasprowicz [tak różni…]

 • Tetmajer i Kasprowicz byli niemal rówieśnikami, wkroczyli w świat literatury prawie w tym samym czasie,
 • Postawy uczuciowości modernistycznej były wspólne obu poetom,
 • Obaj dostrzegali kryzys wartości, przekonanie mo schyłku cywilizacji i kultury, co objawiało się buntem, negacją norm moralnych, bolesna świadomością, że historia dzieje się wbrew woli człowieka,
 • Doświadczali bezradności, niemocy, rozpaczy,
 • Z otchłani rozpaczy powstał pierwszy cykl hymnów i „Koniec wieku XIX”,
 • Ta sama rozpacz kierowała autorów ku apoteozie przyrody tatrzańskiej.

 • Tetmajer rozpoczął swa twórczość od razu doskonale wyczuwając nastroje całego pokolenia i własne, wyciągając z nich wnioski, oddając je w sposób artystycznie dojrzały,
 • Kasprowicz rozpoczął wierszami o literaturze społecznej, bliższymi „mijającej” epoki i jej zainteresowaniom.

 • Obaj szybko przejęli z kultury europejskiej parnasizm, symbolizm i impresjonizm,
 • Wykorzystywali nowe środki artystycznego wyrazu, jak psychizacja krajobrazu, dążenie do doskonałości formalnej, nowe rozumienie języka poetyckiego, nastrojowość, walory muzyczno-brzmieniowe,
 • W takim porównaniu poezja Kasprowicza wydaje się znacznie dojrzalsza, rozwija się impresjonizm, naturalizm, aktywizm,
 • Tetmajer ugruntował w literaturze polskiej nowe tendencje europejskie, zarówno pod względem tematycznym (dekadentyzm i jego konsekwencje), jak i formalnym (symbolizm, impresjonizm).

 • Erotyki Tetmajera, jego wiersze tatrzańskie stanowią szczytowe osiągnięcie  polskiej poezji, tak jak stylizacje ludowe poety stawiają go w gronie prekursorów fascynacji folklorem Podhala,
 • Poezja Kasprowicza wprowadza silnie rozwinięty pierwiastek intelektualny, stanowi zapis niepokojów poety, buntu a później zgody z Bogiem.