„Trybuna Ludów” Adama Mickiewicza

Wiosną 1849 roku Adam Mickiewicz rozpoczął nowy okres działalności politycznej. Założył francuskie pismo „Tribune des Peuples”/”Trybunę Ludów”. Pismo to miało być organem wszystkich narodów europejskich, walczących z monarchiami i despotyzmem.

W skład redakcji weszli przedstawiciele różnych narodowości, rekrutujący się spośród działaczy socjalistycznych lub sympatyków tego ruchu, dążący do zmian w Europie, w duchu republikańsko-demokratyczno-socjalistycznym.

Ze względu na radykalizm społeczny i polityczny „Trybuna Ludów” narażona była na policyjne represje. Os 13 czerwca do 1 września 1849 roku nie mogła się ukazywać, a jej redaktor odpowiedzialny, Eugeniusz Carpentier, został aresztowany. Aresztowanie groziło także Adamowi Mickiewiczowi, który uniknął go, bo zaczął się ukrywać.

Ostatni numer pisma (134) ukazał się 16 października 1849 roku, a redakcja umieściła „Oświadczenie”, z którego wynikało , że wszyscy Polacy odeszli z redakcji.

Mickiewicz zamieścił w „Trybunie Ludów” około 100 własnych artykułów, dotyczących aktualnej sytuacji Europy, Francji, walk toczących się na Węgrzech, związanych z despotyzmem władzy carskiej, a także oceniających postępowanie Watykanu. Pisał również o rewolucji i socjalizmie.