Typy jednostek językowych

 • Komunikat językowy jest podzielny na mniejsze odcinki.
 • W znaku złożonym – zdaniu informującym o jakieś sytuacji (np. Przyjechało kino objazdowe) – wyodrębniają się wyrazy – znaki proste, pełniące funkcje nazw poszczególnych zjawisk realnych).
 • Wyrazy można także rozłożyć na składniki prostsze.
 • Elementami składowymi wyrazów są morfemy, najmniejsze jednostki znaczące, czyli wyrazy są konstrukcjami morfemów.
 • Morfem stanowi nierozwieralną całość znaczeniową, natomiast jego postać materialna jest nadal podzielna.
 • Wyróżnia się następujące jednostki języka:
  • fonemy, najmniejsze odcinki formy dźwiękowej języka,
  • morfemy, najmniejsze jednostki charakteryzujące się określoną funkcją znaczeniową,
  • wyrazy, najmniejsze jednostki zdolne do pełnienia funkcji znaków nazw poszczególnych zjawisk rzeczywistości,
  • zdania, najmniejsze jednostki służące porozumieniu, czyli mające funkcję komunikatywną.
 • Zasób jednostek tego samego rodzaju tworzy określony podsystem języka:
  • fonologiczny,
  • morfologiczny,
  • składdniowy.